30 NAP AZ INGYENES VISSZAKÜLDÉSRE
Tekintsd meg a részleteket!
Ingyenes kiszállítás
már 9990 Ft-tól előre fizetés esetén!

A www.ecipo.hu Webáruház gondoskodik a fogyasztói jogokról. A fogyasztó nem mondhat le a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény által rá ruházott jogoktól. A jelen megállapodások azon rendelkezései, amelyek kedvezőtlenebbek a fogyasztó számára, mint a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései, érvénytelenek, és helyettük a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezért e Szabályzat rendelkezéseivel nem kívánjuk kizárni vagy korlátozni azokat a fogyasztói jogokat, amelyeket a kötelező jogszabályi rendelkezések biztosítanak. Kétség esetén az adott rendelkezést a fogyasztó javára kell értelmezni. Abban az esetben, ha a jelen Szabályzat a fenti jogszabályoknak mégis ellentmondana, a jogszabályok elsőbbséget élveznek, és az Eladó ezeket köteles alkalmazni.

 • VIII. ELÁLLÁSI JOG
  • 1. A fogyasztó, aki távollévők közötti szerződést kötött, 30 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, mely esetben kizárólag a jogszabályban meghatározott költségek megfizetésére kötelezhető (ez a rendelkezés meghosszabbítja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 20. § (2) bekezdésében foglalt 14 napos elállási időszakot). A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó a határidő lejárta előtt elküldi a nyilatkozatát az Eladónak. A fogyasztó bármilyen egyértelmű nyilatkozata, amelyben kifejezi az Adásvételi Szerződés megszüntetésére irányuló szándékát, elállásnak tekintendő. Az elállásról szóló nyilatkozat például elküldhető:
   • a. írásban az ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra címre;
   • b. elektronikus formában az info@ecipo.hu e-mail címre;
   • c. e Szabályzat 1. mellékletében található elállási minta felhasználásával.
  • 2. A fogyasztó felhasználhatja az elállásra rendszeresített sablont, de ez nem kötelező.
  • 3. A fogyasztó elállási joga a Termék fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napján kezdődik. Az elállás olyan Adásvételi Szerződés esetén, amely :
   • a. Több Termék adásvételéről rendelkezik, ha az egyes Termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Terméknek, több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
   • b. szerint a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
   • c.az átvételének napjától gyakorolható.
  • 4. A távollévők közötti megállapodástól történő elállás esetén a megállapodást úgy kell tekinteni, hogy az létre sem jött.
  • 5. Az eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (azonban ha a fogyasztó kifejezetten a Webáruházban elérhető legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket).
  • 6. Az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Az Eladó mindaddig visszatarthatja a visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza
  • 7. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tiznnégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó visszaküldheti a terméket az Ecipo.hu-visszáru, 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2. szám alatti címre is. Kérjük, amennyiben csak lehetséges, mutassa be a Termék megvásárlását igazoló számlát.
  • 8. A fogyasztó felelős a Termék rendeltetésszerű használatot meghaladó értékromlásáért.
  • 9. A fogyasztó a Termék visszaküldésének csak a közvetlen költségét viseli. Az Eladó promóciós akció keretében javasolhatja a fogyasztónak, hogy az Eladó a fogyasztó által visszaküldendő termékeket maga veszi át a fogyasztótól.
  • 10. A távollévők közötti szerződéstől való elállási jog az alábbi megállapodásokkal kapcsolatban nem illeti meg a fogyasztót: (1) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; (2) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; (3) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; (4) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; (5) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (6) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (7) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; (8) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából (ebben az esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy Termékekre kiterjed); (9) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; (10) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; (11) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; (12) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; (13) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 • IX. ENGEDÉLY
  • 1. Az Eladó vagy az alvállalkozói által a Webáruházba feltöltött / ott közzétett Tartalom – különösen a szerzői tartalmak, a Webáruház neve (védjegy), annak grafikai elemei, a szoftver (beleértve az Alkalmazást) és az adatbázisok – a törvény védelme alatt állnak, és az Eladónak vagy a vele e körben szerződő feleknek a tulajdonát képezik. Az Ügyfél a fent említett Tartalmat – beleértve az Alkalmazást is –, valamint a Webáruházban a Szabályzattal összhangban közzétett, és más Ügyfelek által már megosztott Tartalmakat ingyenesen és világszerte jogosult használni, azonban a használat kizárólag személyes célokra és kizárólag a Webáruház rendeltetésével összhangban történhet. A Tartalom – beleértve az Alkalmazást is – fentiektől eltérő felhasználása csak a jogosult kifejezett, előzetes és írásbeli jóváhagyása alapján megengedett. Az írásbeliség követelményének megsértése a semmisség jogkövetkezményét vonja maga után.
  • 2. Az Ügyfél bármely, a Webáruházba feltöltött Tartalmon (beleértve az Alkalmazáson keresztül történő feltöltést is) – különös tekintettel a Fiókba vagy a Webáruházba feltöltött grafikákra, megjegyzésekre, véleményekre vagy nyilatkozatokra – nem kizárólagos, ingyenes felhasználási jogot enged az Eladónak az ilyen Tartalom világszerte történő használatára, tárolására, módosítására, javítására, megváltoztatására, törlésére, kiegészítésére, nyilvános közvetítésére, nyilvános megjelenítésére, sokszorosítására és terjesztésére (különösen az interneten). Ez a jog magában foglalja a további felhasználási jog engedélyezését az Adásvételi Szerződés és a Szolgáltatási Szerződés által indokolt mértékben (beleértve a Webáruház működését és fejlesztését), valamint az önállóan vagy harmadik személyeken keresztül történő, az 1994. február 4-i szerzői és szomszédos jogokról szóló törvény szerinti, fejlesztési testreszabására és fordítására irányuló kiegészítő jogok gyakorlását. Amennyiben az Ügyfél nem jogosult az e bekezdésben említett engedélyek megadására, az Ügyfél vállalja, hogy az ilyen engedélyeket beszerzi az Eladó számára.
  • 3. A fenti rendelkezések ellenére az Alkalmazás az Eladó kizárólagos szerzői jogát képezi. Az Alkalmazásnak az Ügyfél mobilkészülékére történő telepítésekor az Eladó nem kizárólagos felhasználási jogot ad az Ügyfélnek az Alkalmazás használatára, beleértve az Alkalmazás többszörözését kizárólag a mobileszközre való letöltéshez, valamint az Alkalmazás telepítését és futtatását a Ügyfél mobileszközén. Az Ügyfél telepítheti az Alkalmazást bármely mobilkészülékére, de csupán az Alkalmazás egyetlen példánya telepíthető egyetlen mobileszközre.
  • 4. Az Ügyfél nem jogosult arra, hogy – az alkalmazandó jogszabályok által megengedett körön túl – az Alkalmazást, beleértve annak forráskódját is, lefordítsa, átdolgozza, annak elrendezését megváltoztassa, vagy más módon módosítsa az Alkalmazást; az Ügyfél az Alkalmazást profitorientált célokra nem használhatja.
 • X. SZEMÉLYES ADATVÉDELEM
  • 1. Az Ügyfél személyes adatainak az Eladó az adatkezelője.
  • 2. A személyes adatok nyilvánosságra hozatala önkéntes, de a Számla létrehozásához, a meghatározott elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez, Adásvételi Szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen.
  • 3. Az Eladó megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz a kezelt személyes adatok védelmére.
  • 4. Az Eladó az Ügyfélnek a Webáruházban vagy az interneten folytatott tevékenysége alapján, az Alkalmazáson keresztül megszerzett Személyes Adatait saját specifikált célok érdekében kezeli a Webáruházban. Minderről részletes információk találhatók a Webáruházban elérhető Adatvédelmi Irányelvekben.
  • 5. Az egyedi funkciók használatától függően az ügyfélnek joga van panaszt tenni az illetékes hatóságoknál a személyes adatok védelmével, a kifogás, a személyes adatokhoz való hozzáférés, a helyesbítés, törlés, zárolás jogával, a korlátozás kérésével és az adatkezelés elleni tiltakozással, valamint az adatátvitellel kapcsolatban.
  • 6. A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információk az „Adatvédelmi Irányelvekben” találhatók.
 • XI. A SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
  • 1. Az Eladó az alábbi lényeges körülmények bekövetkezése, fennállása esetén egyhónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja a Szolgáltatási Szerződést vagy bármely más licencszerződést (taxatív felsorolás)::
   • a. az Eladó által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok olyan megváltozása, amely érinti az Ügyfél és az Eladó által kötött megállapodásban meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy bírósági ítéletek, határozatok, vagy az adott területtel foglalkozó testületek, illetve szervek által kibocsátott ajánlások eredményeképpen a fenti rendelkezések értelmezése megváltozik vagy;
   • b. a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technológiai okokból történő megváltozása (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények frissítése);
   • c. a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának oly módon történő megváltoztatása, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat.
  • 2. Az 1. bekezdés tartalmától függetlenül, tekintettel arra, hogy az Eladó különös gondot fordít az Ügyfelek személyes adatainak védelmére és arra, hogy ésszerű időn túl ne kezelje az adataikat, az Eladó azonnali hatállyal felmondhatja a Szolgáltatásnyújtásra irányuló Szerződést, ha az Ügyfél megszakítás nélkül legalább 3 évig nem fejt ki aktivitást a Webáruházban.
  • 3. A szolgáltató fenti (1)-(2) pontban meghatározott nyilatkozata az Ügyfél által a Fiók létrehozása, illetve Megrendelés leadása során megadott e-mailcímre, ha pedig az Eladónak nem áll rendelkezésére az Ügyfél e-mail címre, akkor az Alkalmazásban szereplő értesítéssel történik.
  • 4. Az Eladó hétnapos felmondási idővel felmondhatja a Szolgáltatási Szerződést vagy bármely más licencszerződést, vagy megtagadhatja a Webáruház további használatát (az Alkalmazáson keresztül is), továbbá a Rendelések leadását, valamint fontos okokból korlátozhatja a hozzáférést a Tartalomhoz, abban az esetben, ha az Ügyfél megsérti a jelen Szabályzat II.7. a, c, d, e, h, i, and j alpontjait (taxatív felsorolás).
  • 5. Fontos okok miatt, azaz abban az esetben, ha az Ügyfél súlyosan megsérti e Szabályzatot, ha az Ügyfél megsérti a Szabályzat II.7. f) vagy g) pontját (taxatív felsorolás), az Eladó - a további károk elkerülése érdekében – nem köteles elfogadni az Ügyfél ajánlatát bizonyos fizetési vagy kézbesítési formákra vonatkozóan. Ez a rendelkezés alkalmazandó, tekintet nélkül arra, hogy az Ügyfél milyen adatokat ad meg a Megrendelés benyújtásakor, különösen akkor, ha az Ügyfél megsérti a Szabályzat II.7.a) pontját.
  • 6. Abban az esetben, ha az Ügyfél másik Megrendelést ad le, és valamely fizetési vagy szállítási módot választ, az Eladó azt az Ügyfelet, akire a fenti 5. pontban foglalt rendelkezés alkalmazandó, e-mailen értesíti a Szabályzat súlyos megsértéséről és az adott fizetési vagy kézbesítési móddal kapcsolatos ajánlat elutasításáról, valamint az ehelyett javasolt fizetési vagy szállítási módról. A IV.4. pont rendelkezései ennek megfelelően alkalmazandók.
  • 7. Az olyan Ügyfél, akire a fenti 4-5. pont alkalmazandó, az Eladóval történő előzetes kapcsolatfelvételt követően (Ügyfélszolgálaton keresztül) használhatja a Webáruházat vagy meghatározott fizetési vagy kézbesítési módot, és az Eladó beleegyezhet abba is, hogy az illető a későbbiekben is folytassa a Webáruház, illetve meghatározott fizetési vagy szállítási mód használatát.
  • 8. A felek közötti szerződés a jelen Szabályzatban és Mellékleteiben foglaltak szerinti általános tartalommal jön létre.
  • 9. Az Eladó a következő jelentős okok legalább egyikének bekövetkezése esetén (kivéve a Szabályzat XII. pontját, amely a Fogyasztónak nem minősülő ügyfelekre vonatkozik) megváltoztathatja ezt a Szabályzatokat (taxatív felsorolás):
   • a.a Termékek eladására vagy a Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatásokra irányadó jogszabályok olyan megváltozása, amely kihatással van az Eladó és az Ügyfél által kötött megállapodásban meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket érintő rendelkezésekre, vagy a fenti rendelkezések értelmezése a bírósági ítéletek, határozatok vagy ajánlások eredményeképpen megváltozik;
   • b. a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technikai okokból történő megváltoztatása (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények frissítése);
   • c.a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának oly módon történő megváltoztatása, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat.
  • 10.A Szabályzat módosítása esetén a Szolgáltató a Szabályzatok egységes szövegét a Webáruházban közzéteszi és elküldi az Ügyfélnek, az általa a Szolgáltatási Szerződés megkötése során megadott e-mail címre. A Felek ezt az elektronikus kommunikációs eszközök megváltoztatásával kapcsolatos megfelelő tájékoztatásként fogadják el, amely lehetővé teszi, hogy az Ügyfél megismerhesse annak tartalmát. Ha az Eladó nem rendelkezik az Ügyfél e-mail címével, a Szabályzat módosításáról szóló üzenetet az Alkalmazás keresztül értesíti az Ügyfelet.
  • 11. A Szabályzat módosítása a változtatási értesítés elküldésétől számított 14 nappal lép hatályba. Azok az Ügyfelek, akik Szolgáltatási Szerződést kötöttek, azaz Fiókkal rendelkeznek, a Szolgáltatási Szerződést a Szabályzat módosításáról szóló értesítéstől számított 14 napon belül felmondhatják. A Szabályzat módosítása nem érinti az Ügyfél és az Eladó által a Szabályzat módosítása előtt megkötött Adásvételi Szerződést.
 • XII. A FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  • 1. A Szabályzat ezen pontja és az abban foglalt rendelkezések csak a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre érvényesek. A Szabályzat e pontja és az abban foglalt rendelkezések csak a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelekre érvényesek.
  • 2. Az Eladó a megkötésétől számított 14 napon elállhat a Fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel kötött Adásvételi Szerződéstől. Ebben az esetben az Adásvételi Szerződéstől történő elállás indokolási kötelezettség nélkül történik, és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél az elállásból eredően semmilyen igényt nem támaszthat az Eladóval szemben.
  • 3. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében az Eladó jogosult a rendelkezésre álló fizetési módokat korlátozni, beleértve a teljes vagy részleges előre-fizetésre vonatkozó feltételt, tekintet nélkül az Ügyfél által választott fizetési módra és az Adásvételi Szerződés megkötésére.
  • 4. Amikor az Eladó a fuvarozónak átadja Terméket, a Termékhez kapcsolódó előnyök és terhek, valamint a termék véletlen elvesztésének vagy károsodásának kockázata átszáll a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfélre. Ebben az esetben a Termék szállításra való átvételétől az Ügyfél részére történő átadásáig terjedő időben az Eladó nem vállal felelősséget a termék elvesztéséért, meghibásodásáért vagy károsodásáért, továbbá a csomag szállítási késedelme esetén.
  • 5. A Polgári Törvénykönyv 8:1 § 3. pontja alapján Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél esetén kizárja az Eladó jogszabályi rendelkezésből eredő (törvényi) szavatosság alapján fennálló felelősségét.
  • 6. Fogyasztónak nem minősülő Ügyfelek esetében az Eladó a jelen Szabályzat IX. pontja szerinti Szolgáltatási Szerződést vagy bármely más licencszerződést egy minden formai kötöttség nélkül nyilatkozatával azonnali hatállyal, indokolás nélkül felmondhat.
  • 7. Sem az Eladó, sem alkalmazottai, meghatalmazott képviselői és teljesítési segédjei nem felelnek az Ügyfélnek, alvállalkozóinak, alkalmazottainak, meghatalmazott képviselőinek és / vagy teljesítési segédjeinek bármilyen kárért, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve, ha a kárt szándékosan okozták, vagy ha a károkozás az emberi életet, testi épséget vagy egészséget érinti.
  • 8. Az Eladó, az alkalmazottai, a meghatalmazott képviselői és / vagy teljesítési segédjei a Fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel szemben fennálló felelősségének felső határa– a felelősség jogalapjától függetlenül – követelésenként külön-külön és az összes követelés tekintetében együttesen mindenkor az utolsó Adásvételi Szerződés szerint fizetett vételárnak és a szállítási költségeknek megfelelő összegre, de legfeljebb 250 EUR-ra korlátozódik.
  • 9. Az Eladó és a Fogyasztónak nem minősülő Ügyfél között felmerülő viták az Eladó székhelyének joghatósága alá tartoznak.
  • 10.Fogyasztónak nem minősülői Ügyfelek esetében az Eladó az általánosan alkalmazandó jogszabályok alapján bármikor módosíthatja a Szabályzatot.
 • XIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
  • 1. A Szabályzat hatályba lépésének időpontja 24.05.2018 r.
  • 2. Az Eladó által kötött szerződések magyar nyelven köttetnek.
  • 3. A megkötött Elektronikus Szolgáltatási Szerződés alapvető rendelkezéseinek tárolása, biztosítása és közlése e-mailen keresztül történik az Ügyfél által megadott e-mail címre.
  • 4. A megkötött Adásvételi Szerződés alapvető rendelkezéseinek tárolása, biztosítása és Ügyféllel való közlése úgy történik, hogy az Ügyfél e-mail üzenetet kap, amely tartalmazza a Megrendelés visszaigazolását, a Terméket tartalmazó Csomaghoz csatolt Rendelési Specifikációt, valamint a pénzátutalási bizonylattal. Az Adásvételi Szerződés tartalmát ezenkívül a Webáruház informatikai rendszerében tárolják és biztosítják.
  • 5. Az Eladó, a Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott funkcionalitás vagy szolgáltatások biztonsági kockázatának mértékétől függő technikai és szervezési intézkedéseket biztosít. Az Elektronikus Szolgáltatások igénybe vétele az interneten keresztül történő adatátvitel tipikus kockázataihoz kapcsolódik, ilyen például a terjesztés, adatvesztés vagy a jogosulatlan hozzáférés.
  • 6. A Szabályzat tartalma az Ügyfelek számára ingyenesen elérhető a következő URL-címen: https://www.ecipo.hul/szabalyzat, valamint az Alkalmazáson belül, ahol az Ügyfelek bármikor megtekinthetik és kinyomtathatják azt.
  • 7. Az Eladó tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a Webáruház internetes böngészőn vagy Alkalmazáson keresztül történő használata – beleértve a Megrendelés leadását és a telefonhívást a Ügyfélszolgálaton keresztül – az Ügyfél által igénybe vett szolgáltató díjcsomagjától függően az internetcsatlakozás költségeivel (adatátviteli díjat) vagy telefonköltséggel járhat.
  • 8. Az e Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak, különösen:
   • - a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései, melyet jelenleg a 2013.évi V. törvény tartalmaz
   • - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
   • - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CVL. törvény
   • - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet
  • 1 - számú melléklet – Szerződés felmondási minta

  • (Ezt a formanyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteni és elküldeni, ha fennáll a szerződéstől való elállás szándéka.)

   SZERZŐDÉS FELMONDÁSI MINTA

  • (Ezt a formanyomtatványt csak abban az esetben kell kitölteni és elküldeni, ha fennáll a szerződéstől való elállás szándéka.)

   Címzett:
   eobuwie.pl SA
   ul. Nowy Kisielin - Nowa 9,66-002 Zielona Góra,
   vagy
   info@ecipo.hu


   Én / mi ezúton tájékoztatjuk Önt az alábbi (*) cikkek tárgyában kötött adásvételi szerződés / szállítási szerződés / vállalkozási szerződés felmondásáról

   A megállapodás megkötésének időpontja (*) / átvételi elismervény (*)

   A fogyasztó(k) neve és vezetékneve

   A fogyasztó(k) címe

   A fogyasztó(k) aláírása (csak abban az esetben, ha az űrlapot papír formában küldi)

   Keltezés
   (*) adott esetben törlendő

 • fel
  «
  »