Kosár  (0)

Hírlevél-szolgáltatások szerződési feltételei

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Ez a dokumentum (a továbbiakban: "Szabályzat" meghatározza az MODIVO S.A. (székhelye: Zielona Góra ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra [amely egyben kézbesítési címként is szolgál], a Zielona Góra Körzeti Bíróság által vezetett Cégnyilvántartásban vezetett nyilvántartási szám: KRS 0000541722, NIP 929-13-53-356, REGON 970569861; törzstőke: 2.000.000 PLN, teljes egészében befizetve; e-mail-cím: info@ecipo.hu; telefonszáma: +36 1 900 9777; szabványos összeköttetés szerinti fizetés az érintett üzemeltetők árlistája szerint) (a továbbiakban: „Szolgáltató”). „hírlevél” szolgáltatásának részletes szabályait
2. A Hírlevél-szolgáltatást természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban: „Igénybevevő”) veheti igénybe. Amennyiben az Ügyfél korlátozott jogképességű természetes személy, beleegyezik abba, hogy törvényes képviselőjétől beszerzi a szükséges hozzájárulást ahhoz, hogy szerződést köthessen a Hírlevél-szolgáltatás nyújtására (a továbbiakban: „Megállapodás”) és ezt a hozzájárulást, kérésre a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. A Hírlevél-szolgáltatás nyújtására létrejött Megállapodás a mindennapi életben tömegesen előforduló, csekély jelentőségű szerződésnek minődül. A Szolgáltató a Hírlevelet ingyenesen bocsátja a Hírlevél-szolgáltatásra feliratkozók rendelkezésére.
3. A Hírlevél-szolgáltatás (beleértve a Megállapodás megkötését) használata megköveteli, hogy az Ügyfél által használt végső eszköz és informatikai rendszer a következő minimális műszaki követelményekkel rendelkezzen: (1) egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép, laptop vagy más multimédiás eszköz és mobiltelefon azoknak, akik mobiltelefonon kapják meg a Hírlevelet; (2) az elektronikus levelezéshez való hozzáférés; (3) internetböngésző: legalább Mozilla Firefox 17.0 verzió, vagy legalább Internet Explorer 10.0 verzió, legalább Opera 12.0 verzió, legalább Google Chrome 23.0 verzió vagy legalább Safari 5.0 verzió; (4) javasolt minimális felbontás: 1024 × 768; (5) cookie-k és Javascript-támogatás engedélyezése a webböngészőben; (6) érvényes/aktív e-mail-cím; (7) billentyűzet vagy más mutatóeszköz, amely lehetővé teszi az elektronikus formanyomtatványok megfelelő kitöltését.

 

II. A HÍRLEVÉL-SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

1. A Megállapodás megkötését követően az Ügyfél kérésére nyújtott Hírlevél-szolgáltatás magában foglalja:

a. az olyan Ügyfelek, akik a Szolgáltatónak megadták az e-mail-címüket, elektronikus úton, , a Szolgáltató és partnerei (amely partnerek listája az on-line szolgáltatás felületén elérhető) termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kereskedelmi információt kapnak, beleértve különösen az aktuális ajánlatokkal, promóciókkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információt;
b. az olyan Ügyfelek, akik a Szolgáltatónak megadták a telefonszámukat, telefonos úton, beleértve az automatikus hívórendszert is, a Szolgáltató és partnerei (amely partnerek listája az on-line szolgáltatás felületén elérhető) termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kereskedelmi információt kapnak, beleértve különösen az aktuális ajánlatokkal, promóciókkal, kedvezményekkel és marketingkampányokkal kapcsolatos információt.

2. Az Ügyfél a Hírlevél-szolgáltatást a következő lépések végrehajtását követően tudja igénybe venni:

a. a Weboldal megfelelő mezőjében megadja legalább az e-mail-címét, vagy bejelöli a megfelelő jelölőnégyzetet annak érdekében, hogy a megfelelő csatornán keresztül kereskedelmi információkat kapjon;
b. elfogadja e Szabályzat rendelkezéseit a Szolgáltató által az Ügyfél e-mail-címére küldött aktiválási linkre kattintva (a Hírlevél-szolgáltatás megkezdésének kezdő időpontja).
c. A Szolgáltató a Szabályzat rendelkezéseinek elfogadtatásához más módszereket is biztosíthat.

3. A Hírlevél-szolgáltatás határozatlan időre szól.
4. Az Ügyfél köteles különösen:

a. minden, a Hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges személyes adatot átad a Szolgáltatónak, aki feldolgozza azokat
b. haladéktalanul frissíteni a Szolgáltatónak a Megállapodás megkötésével kapcsolatban átadott adatait;
c. a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat az alkalmazandó jog rendelkezéseivel összhangban, harmadik felek jogainak megsértése nélkül, a webáruház használati szabályzata rendelkezéseinek és az e tekintetben irányadó társadalmi magatartási normák és elvek betartásával – különösen pedig a jogellenes tartalmak közzétételétől tartózkodva – igénybe venni.

 

III. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  1. 1. Az Ügyfél személyes adatait a Szolgáltató személyes adatkezelőként dolgozza fel a Hírlevél-szolgáltatás nyújtása érdekében.
  2. 2. A Szolgáltató, annak érdekében, hogy biztosítsa az összes Ügyfél számára reklámok, ajánlatok vagy akciók (kedvezmények) bemutatását, az adott Szolgáltatás Ügyfelének érdekeihez igazodva, megismerheti annak preferenciáit, például elemezheti, hogy milyen gyakran látogatja a Weboldalt, és hogy milyen termékeket vásárol, vagy foglal-e terméket a Weboldalon.
  3. 3. A Személyes Adatok megadása önkéntesen történik az Ügyfél által, azonban szükséges a Hírlevél-szolgáltatás igénybevételéhez.
  4. 4. A Szolgáltatás Igénybevevőjének joga van a hozzáférésre a személyes adataihoz – beleértve a másolat kiadására irányuló kérelmet is –, továbbá kérheti az adatai helyesbítését, az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, lemondhatja a Hírlevelet, átadhatja személyes adatait, például egy másik adatkezelőnek, és az adatkezeléssel szemben panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu).
  5. 5. A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információkat a Honlapon elérhető „Adatvédelmi irányelvek” oldal tartalmazza

 

IV. A SZOLGÁLTATÓ SZELLEMI TULAJDONJA

A Szolgáltató vagy a Szolgáltató partnerei által rendelkezésre bocsátott összes tartalom –a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései alapján – a Szolgáltató, vagy az más olyan személy tulajdonát képezi, akivel a Szolgáltató erre vonatkozóan megfelelő megállapodást kötött. A címzett a fent említett tartalmat ingyenesen kizárólag személyes használatra és kizárólag a Hírlevél-szolgáltatás céljaira használhatja fel az egész világon. A fenti tartalom másféle felhasználása kizárólag a szerzői jogi oltalom jogosultjának kifejezett, előzetes, írásbeli beleegyezés alapján engedélyezhető. Az írásbeliség követelményének megsértésével adott engedély semmis.

 

V. PANASZELJÁRÁS

1. Az Ügyfél panasszal élhet a Hírlevél-szolgáltatással kapcsolatos kifogásai miatt.
2. A Szolgáltató a panaszra azonnal, legkésőbb a benyújtás napjától számított 30 napon belül válaszol.
3. A Hírlevél-szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos panaszok írásban is benyújthatók például az alábbi címre: ul. Nowy Kisielin – Nowa 9, 66-002 Zielona Góra.
4. A panasz feldolgozásának felgyorsítása érdekében kérjük, adja meg a panaszos fél nevét és elérhetőségét, valamint jelölje meg a panasz indokait.
5. Sem a Szolgáltató, sem az alkalmazottjai, törvényes képviselői és meghatalmazottjai nem felelnek a fogyasztónak nem minősülő Igénybevevőnek, az ő alvállalkozóinak, alkalmazottjainak, törvényes képviselőinek és/vagy megbízottjainak bármilyen kárért, beleértve az elmaradt hasznot is, kivéve ha a kárt szándékosan okozták. A Szolgáltató, annak alkalmazottjai, törvényes képviselői és/vagy meghatalmazottjai a fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel szemben fennálló felelősségének felső határa, a követelés jogi alapjától függetlenül – követelésenként, valamint együttesen az összes követelés tekintetében – 250 EUR-ig terjed.

 

VI. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZÜNTETÉSE ÉS A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

1. Az Ügyfél bármikor és bármely okból felmondhatja a Hírlevelet (lemondás a szolgáltatásról) oly módon, hogy rákattint a Hírlevél-szolgáltatás részeként az Ügyfélnek küldött e-mailek deaktiválási (leiratkozási) linkjére, vagy a Weboldalon a megfelelő gombra, valamint a Hírlevél-szolgáltatásra való regisztrációkor megadott telefonszámra küldött üzenetben szereplő linkre kattintva. A Hírlevél-szolgáltatás egyik csatornájáról való leiratkozás a fent jelzett módon nem azt jelenti, hogy automatikusan leiratkozik a Hírlevél-szolgáltatás egy másik csatornájáról.
2. Szolgáltató egy hónapos felmondási idővel bármikor felmondhatja a Megállapodást, az alábbi lényeges körülmények fennállása estén (taxatív felsorolás):

a. a Szolgáltató által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat szabályozó jogszabályok olyan megváltozása, amely érinti a Megállapodásban meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, vagy bírósági ítéletek, határozatok, vagy az adott területtel foglalkozó testületek, illetve szervek által kibocsátott ajánlások eredményeképpen a fenti rendelkezések értelmezésének megváltoztatása; vagy
b. a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technológiai okokból történő megváltozása (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények frissítése);
c. a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának megváltoztatása, oly módon, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat.

3. A Szolgáltató fenti (2) bekezdésben meghatározott nyilatkozata az Ügyfél által a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail-címre vagy telefonszámra küldendő.
4. A Szolgáltató hétnapos felmondási idővel felmondhatja a Megállapodást, vagy megtagadhatja a Hírlevél-szolgáltatás további igénybevételét, valamint fontos okokból korlátozhatja a hozzáférést a fenti IV. pontban említett tartalom egy részéhez vagy egészéhez, többek között abban az esetben, ha az Ügyfél súlyosan megsérti a jelen Szabályzatot, azaz olyan esetekben, amikor a Szolgáltatást Igénybevevő (taxatív felsorolás) megsérti a webáruház használati szabályzatának II.6. c) és d) alpontjait.
5. A Szabályzat a polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő szerződést keletkeztet.
6. A Szolgáltató az alábbi jelentős körülmények bármelyikének bekövetkezése esetén jogosult a jelen Szabályzatot megváltoztatni (taxatív felsorolás):

a. a Szolgáltató elektronikus szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozóan a Megállapodásban meghatározott kölcsönös jogokat és kötelezettségeket érintő jogszabályi rendelkezések megváltozása vagy ezen rendelkezések értelmezésének megváltozása a bírósági határozatok, egyéb határozatok, bírósági ajánlások vagy az adott területet érintően hatáskörrel rendelkező szervezetek, testületek ajánlásainak eredményeképpen.
b. a szolgáltatásnyújtás módjának kizárólag technikai vagy technikai okokból történő megváltozása (különösen a jelen Szabályzatban megjelölt műszaki követelmények frissítése);
c. a Szabályzat hatálya alá tartozó szolgáltatások nyújtásának vagy hatályának megváltoztatása, oly módon, hogy a Szolgáltató új szolgáltatásokat vezet be, illetve megváltoztatja vagy visszavonja a Szabályzat hatálya alá tartozó meglévő funkciókat vagy szolgáltatásokat.

7. A Szabályzat módosítása esetén a Szolgáltató a Szabályzatok egységes szövegét a Honlapon közzéteszi, és elküldi a Szolgáltatás Igénybevevője által a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail-címre vagy telefonszámra
8. A Szabályzat módosítása a változtatással kapcsolatos információk elküldésétől számított 14 nap elteltével lép hatályba. A Szolgáltatás Igénybevevőjének joga van a Szabályzat módosításáról való értesítést követő 14 napon belül felmondani a Szerződést.

 

VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Ez a Szabályzat, ami az alábbi címen https://www.ecipo.hu/szabalyzat_newsletter is megtalálható 2022.01.21-től hatályos.
2. A szerződés magyar nyelven jött létre.
3. A Szolgáltató a szerződéssel kapcsolatos értesítéseket vagy szöveges üzenet a Szolgáltatás Igénybevevője által a Hírlevélre történő feliratkozás során megadott e-mail-címre vagy telefonszámra küldi el.
4. A Megállapodásra alkalmazandó jog a Magyar Köztársaság joga, valamint a Magyar Köztársaság bíróságai, közös bíróságai, hacsak a jogszabály kötelező rendelkezései másként nem rendelkeznek.


Archívum:
2022-01-20
2021-03-11


fel
«
»